Sydney City - Việc Làm - Hãng làm kebab stick cần kiếm 4 nam làm từ 6am đến 2/ 3 / 4pm

Hãng làm kebab stick cần kiếm 4 nam làm từ 6am đến 2/ 3 / 4pm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Tuần làm 5 ngày trả thuế đầy đủ lương $25
Ưu tiên có kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì sẽ training \
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 05/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 433

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap