Hyperdome - Việc Làm - Cần tìm nam nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu

Cần tìm nam nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu

Quảng cáo đã bị xóa.

Cần tìm nam nam phụ bếp là thợ chiên, biết làm dầu quợt, tuổi dưới 50. Cũng can tìm nam phụ bên ngoai phía trưởc, tuổi dưới 30, làm cho Vietnamese Takeaway tại Logan Hyperdome. Du học sinh we\come.
Liên Hệ

Khu Vực: HYPERDOME

Ngày Đăng: 16/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 247

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap