Sydney - Việc Làm - CAN TUYỂN GẤP 50 CÔNG NHÂN LẰM TRONG KHÂU

CAN TUYỂN GẤP 50 CÔNG NHÂN LẰM TRONG KHÂU

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CAN TUYỂN GẤP 50 CÔNG NHÂN LẰM TRONG KHÂU SẤN XUẤT DAY CHUYỂN & ĐONG GÓỈ CHO CONG TY THUC PHẰM TUỜỈ và dông LằNH Tằỉ BLACKTOWN • • • Co 2 ca sang;: i ca từ 1 gio sang đến 12 gio trưa và ca từ 6 gio sang Hon 8 gio tối Công việc đều đặn. 6 ngày/tuần. Diều kiện: Phải có Visa hợp lệ. Nhận Visa Stuđent, Du học sinh. Visa working, 246 Visa bác cáu Bnđging, Liền lạc cô Vân: EXPIRED2 531 888 - EXPIRED: 707 959


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 06/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 331


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap