Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2699


   

  Date   28/02/19   Location   Chermside West Author    Unregistered Views   240  

   


  Cần kitchen-hand làm việc cho Vietnamese restaurant  Cần t́m kitchen-hand làm việc cho Vietnamese restaurant cuối tuần Fri, Sat and Sun (4:30pm-9pm).
  Không cần kinh nghiệm, sẽ được training. Liên hệ 0432 523 789.


  AD #2709

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad