Rao Vat Uc                      

Click Here!
Ad ID #: 2695


   

  Date   22/02/19   Location   Chermside West Author    Unregistered Views   208  

   


  T́m waiters for Vietnam restaurant  Cần waiters phục vụ nhà hàng Vietnam tại Chermside West. Điều kiện phải giao tiếp được tiếng Anh. Không cần kinh nghiệm, sẽ được training. Làm việc weekends (Fri, Sat, Sun). Liên hệ trực tiếp 0432 523 789.


  AD #2705

  Đ? dang m?t qu?ng cáo m?i, hãy nh?p vào dây
  http://www.raovatuc.com/newad