Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 4124


  Lunchbar cần người lm Nữ v Nam từ 20 tuổi tới 35 tuổi  Date 10/01/20

  Location Khu vực: Wanneroo Area, WA  Yu cầu : biết tiếng anh giao tiếp tốt 5 ngy tuần 8 tiếng thứ 2 tới thứ 6

  Cần c kinh nghiệm. Lunchbar vng Wanneroo

  tel:0412326842

  Author raovati

  Views 32


  AD #4143

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad