Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3790


  Sang shop  Date 15/10/19

  Location centre  Sang Shop Cafe & take away. Vị tr trong Shopping Centre. Shop đ hoạt động lu năm, số lượng khch hng ỗn định. Tiềm năng pht triển cn nhiều. Taking $11.000/tuần. Gi sang $210.000. Sẽ hướng dẩn tận tnh.
  Lin lạc: 0416817607

  Author Sang shop Cafe

  Views 160


  AD #3809

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad