Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3712


  Cần 2 người phụ việc hng fiberglass vng Cheltenham, Vic  Date 03/10/19

  Location Khu vực: Cheltenham, Vic  Tuổi từ 25 - 40 , lm tu 6am - 3 pm. Sẽ được hướng dẫn. Ưu tin cho những người sống quanh vng springvale v những du học sinh muốn tm một nghề nghiệp để theo đuổi tại c. Khng nhận người đang lnh trợ cấp của chnh phủ.

  tel:0423909592

  Author raovati

  Views 248


  AD #3731

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad