Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3552


  Cần thợ bột biết design v eyelash extebsion vng Sydney  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Sydney City, NSW  Shop trả lương rất cao cho thợ c tay nghề v lm lu di sẽ c chnh sch bonus cho thợ.

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel:0458961438.

  Author raovati

  Views 68


  AD #3570

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co