Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3550


  Shop nail mới khai trương cần nhiều thợ bột,tay chn nước waxing.  Date 26/09/19

  Location Khu vực: Sydney City, NSW  Lương : trao đổi khi phỏng vấn

  Mi trường lm việc vui vẻ ha đồng

  Ưu tin người c kinh nghiệm khng sẽ được training

  tel:0431809229/0412743088

  Author raovati

  Views 66


  AD #3568

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad

+ Trả lời quảng co