Rao Vat Uc                      

Click Here!

Ad ID #: 3037


  Tm người lm  Date 18/08/19

  Location Logan  Chinese fast food vng Logan , cần nam nử
  Bn hng biết cht tiếng anh đễ giao tiếp
  Lm 2-4 ngy 1 tuần . Cần 1 nam phụ bếp v
  1 thợ xo lm 6 ngy / tuần lien lạc 0420559388

  Author Anna

  Views 481


  AD #3055

  Đăng tin miễn ph
  http://www.raovatuc.com/newad